Get to Know Me

(English translation below)

Hej allesammen! Jeg sidder i sofaen på en torsdag aften, her efter arbejde og er en smule træt efter en lang dag, haha! Det har slået mig at jeg gerne vil skrive nogle indlæg, hvor I kan lære mig bedre at kende. Der er en hel del nye læsere, som er kommet til og jeg synes, at det er hyggeligt og ikke mindst vigtigt, at jeg fortæller lidt mere om mig selv. Min historie, hvem jeg er og hvordan jeg er havnet hvor jeg er nu, i det store New York City. Jeg synes det giver så god mening, for de af jer, som ikke kender mig privat. Det er også en balancegang, for hvor meget skal man egentlig dele ud af sig selv. Det er jo op til den enkelte, men jeg tænker at lægge ud med en af de hurtige.. Jeg svarer på en række mere og mindre personlige spørgsmål nedenunder, så I kan få et smule mere nuanceret syn på hvem jeg er! Let’s go!

Fulde navn:

Pernille Kirstine Frium.

Stjernetegn: 

Vædder.

Ting jeg elsker: 

Jeg elsker min familie og venner!

Min bedste ven: 

Jeg har ikke som sådan nogen bedste ven, men jeg har tætte venner, som jeg værdsætter højt. Min mor og min kæreste er også gode bud på en bedste ven.

Sidste sang jeg lyttede til: 

Yikes af Kanye West, som også er sangen, der er denne uges tirsdags lyd. I finder den i indlægget nedenunder. Generelt set er jeg kæmpe hiphop fan og har hang til den old school slags. Jeg kan dog lide musik indenfor mange genre og jeg elsker især god gammel blues, soul og rock.

Grunden til at jeg startede med at blogge:

For at have et sted et dele min kreativitet i ord og billeder. Jeg kan godt lide tanken om at have et frirum, hvor jeg bestemmer dagsordenen og jeg kan fylde det præcis med hvad jeg har lyst til. Jeg vil gerne skabe et rum, hvor folk kan blive inspirerede og connecte med hinanden.

Hvordan har jeg det lige nu:

Jeg er træt, fordi det har været en lang dag, men jeg føler mig også godt tilpas og dejligt afslappet.

Noget jeg gerne vil have: 

Altså! Det er jo et væld af materialistiske sager, som jeg gerne vil have fingre i, hah! Men skal det nu være på et mere mentalt og dybere niveau, så vil jeg gerne være lykkelig, glad og tryg, det er en tilstand, som jeg altid forsøger at opnå og arbejde henimod. Det er naturligvis ikke konstant hele tiden, men sådan overordnet set er det noget jeg bestræber mig på.

Min forholdsstatus: 

Jeg har en kæreste, som hedder Samuel aka. Sam.

Min favorit sang:

Denne her er svær! Jeg tror ikke jeg kan nævne en bestemt sang, men jeg kan nævne en artist; Van Morrison, som en er blues og soul sanger. Hans sange betyder ekstremt meget for mig, og der går ikke en uge, hvor jeg ikke hører hans musik. Han er genial og har lavet så mange gode sange igennem tiden.

Min favorit film: 

Pas! Generelt set kan jeg dog godt lide historiske film, krigsfilm og autentiske historier. Jeg går heller ikke i vejen for et godt kærlighedsdrama.

Ting der kan gøre mig ked af det: 

Folk der ikke er til at stole på, svigt, savn, at miste en jeg har kær og ulykkelig kærlighed.

Ting der gør mig glad:

Kærlighed, familie, venner, rejser, gode minder, at være kreativ og at opnå personlige mål og sejre.

En jeg savner: 

Min mor – altid og hver eneste dag! Jeg bor jo så langt væk, at jeg ikke lige kan tage et smut hjem, når jeg har lyst.

En jeg elsker: 

Jeg vil ikke nævne en, men min familie, venner og kæreste.

Min favorit højtid: 

Jul er helt klart min favorit højtid. Jeg elsker alt ved julen, hyggen, musikken, stemningen og samværet. Det er det bedste! Min forældre har altid kaldt mig nisse, det siger vidst det hele, haha!

Ting, der nemt kan irritere mig:

Folk, der snorker, når jeg skal sove. Bare det at blive forstyrret i min søvn, får jeg pres over, haha! Jeg elsker at sove!

Mit Yndlings dyr: 

Jeg elsker dyr! Det er svært at bestemme mig for et dyr, som er en favorit. Måske katte. Jeg har haft kat før i tiden og det har virkelig været en fornøjelse. Hunde er også mægtig søde, skal jeg lige nævne 😉

Ting som pt. bekymrer mig: 

Min fremtid.. Jeg befinder mig i en periode af mit liv, hvor der skal tages beslutninger, lægges planer og sættes nye mål. Det er dog også en spændende tid og jeg er spændt på hvad fremtiden byder på.

Et pinligt øjeblik: 

Når jeg lige sidder og tænker tilbage, så er der virkelig alt for mange pinlige øjeblikke i mit liv, haha! Jeg er ikke klar til at dele dem. Det er der sikkert flere, som kan følge mig i.

Noget som hele tiden er i mine tanker: 

Jeg vil ikke sige, at det er i mine tanker hele tiden, men mad er noget jeg tænker på ofte. Jeg elsker mad! Det er supervigtig for mig at have balance i tilværelsen, og derfor forsøger jeg at spise sundt i hverdagen, og sørge for at min krop for noget god og nærende kost. Der skal dog også være plads til søde sager og comfort food. Balance i hverdagen, er noget jeg gerne vil skrive mig om her på bloggen.

Fremtidsmål: 

Jeg har flere forskellige typer fremtidsmål i mit liv, men en af dem er at blive min egen chef på et tidspunkt. At lave noget for mig selv, som giver mening og gør mig lykkelig. Det er virkelig et stort mål, jeg gerne vil opnå.

Min favorit mad: 

Okay, så der er tre slags spiser jeg virkelig holder af, eller faktisk flere, men jeg skal jo vælge.. Sushi, pizza og stegt flæsk med persille sovs. Jeg har egentlig aldrig været den store pizza elsker, men efter jeg er flyttet til New York, har jeg virkelig forelsket mig i de cirkelformede vidundere. Der er så meget god pizza i NYC!

Frygt:

Jeg er bange for at miste mennesker jeg elsker, noget som er en helt naturlig følelse og som jeg tror de fleste kan nikke genkendende til. Derudover kan jeg være bange for visse udfordringer, men jeg tror også på at udfordringer, er det som gør en stærkere og skaber karakter.

Noget jeg er talentfuld til: 

Jeg har et godt kreativt og æstetisk øje. Derudover bliver jeg bedre og bedre til at fotografere og redigere billeder. Mit talent ligger helt klart i kreativtetens verden og det er det, som gør mig glad.

Et ord som beskriver mig: 

Eftertænksom.

 

Translation: 

Hello everyone! I am sitting on the couch on a Thursday evening, after work and I am a bit tired after a long day, haha! It has struck me that I would like to write some posts, where you can get to know me better. There are quite a few new readers who have started to visit the blog and I think it is cosy and important, that I tell a little more about myself. My story, who I am and how I have ended up where I am now, in the great New York City. I think it makes a lot of sense for those of you who do not know me personally. It is also a balancing act, how much should I really share of myself? Of course, it is up to the individual, but I am thinking to start sharing more in this post… I will answer a variety of more and less personal questions below, so you can get a bit more nuanced vision of who I am! Let’s go!
Full name:
Pernille Kirstine Frium.
Zodiac:
Aries.
Things I love:
I love my family and friends!
My best friend:
I do not have one best friend, but I have close friends who I value highly. My mom and my boyfriend are also good examples of best friends.
Last song I listened to:
Yikes by Kanye West, which is also the song that is this week’s Tuesday Tune. You can find the song in the post below. In general I am huge hip hop fan and have a good ear for the old school kind. However, I do like music in many different genres and I especially love good old blues, soul and rock.
The reason I started blogging:
So I could have a place to share my creativity in words and pictures. I like the idea of having a space, where I determine the agenda and I can fill it with exactly what I feel like. I would like to create a space where people can be inspired and connect with each other. This is only the beginning.
How do I feel right now:
I am tired, because it has been a long day, but I also feel comfortable and relaxed.
Something I would like to have:
I have a bunch of materialistic things that I would like to get my hands on, hah! But if we are speaking on a more mentally and deeper level I would like to be happy! Happy and at ease, it is a condition that I always try to achieve and work towards. Of course, it is not constant at all times, but overall, it is something I strive for.
My relationship status:
I have a boyfriend named Samuel aka.Sam.
My favorite song:
this one is hard! I do not think I can name one particular song, but I can name one artist; Van Morrison, who is a blues and soul singer. His songs means extremely much to me, and not a week goes by where I do not listen to his music. He is brilliant and has created so many good songs throughout his career.
My favorite movie:
I really don’t know! I like historical movies, war movies and authentic stories. I am also a sucker for a good love drama.
Things that can make me sad:
People that I cannot trust, betrayal, to miss, losing someone dear and unrequited love.
Things that make me happy:
Love, family, friends, travel, good memories, to be creative and to achieve personal goals and victories.
A person I miss:
My mother – always and every day! I live so far away, that I cannot take a quick trip home when I want to.
A person I love:
I cannot just mention one, but my family, friends and boyfriend.
My favorite holiday:
Christmas is definitely my favorite season. I love everything about Christmas, the mood, the music, the atmosphere and getting together. It is the best! My parents have always called me nisse (which means Christmas elf in Danish) it says it all, haha!
Things that can easily irritate me:
People who snore when I want  to sleep. Or just being disturbed in my sleep, haha! I love to sleep!
My Favorite animals:
I love animals! It is difficult to determine one animal that is a favorite. Maybe cats. I had cats in the past and it has really been a pleasure. Dogs are also mighty cute 😉
Things that worries me at the moment:
My future.. I find myself in a period of my life where I must make big decisions, plans and set new goals. However, it is also an exciting time and I am curious what the future will bring.
An embarrassing moment:
When I just sit and think back, there are really too many embarrassing moments in my life, haha! I am not ready to share them just yet.
Something which are constantly in my thoughts:
I would not say that it is in my thoughts all the time, but food is something I think about often. I love food! It is super important for me to have balance in my life, and that is why I try to eat healthy in my everyday life, and make sure that my body gets a good and nutritious diet. There should also be room for sweets and comfort food. Balance in everyday life, is something I would like to write more about on the blog.
Future goals:
I have several different types of goals in my life, but one of them is to be my own boss at some point. To do something by myself, that has a deeper meaning to me and makes me happy. It is really a big goal I want to achieve.
My favorite food:
Okay, so there are three kind of food I really love, or actually several, but I gotta pick a few.. Sushi, pizza and crispy pork with parsley sauce (a Danish specialty). I have never really been the big pizza lover, but after I moved to New York I have fallen in love with the circle shaped wonders. There is so much good pizza in NYC!
Something I fear:
I am afraid of losing people I love, something which is a completely natural feeling and I believe most people can recognize this. In addition, I can be afraid of some challenges, but I also believe that challenges makes me stronger and builds character.
A talent:
I have a good creative and aesthetic eye. Also I am getting better and better at photography and editing images. My talent is clearly in the creative world, and that is what makes me happy.
A word that describes me:
Thoughtful.

 

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *