My Goals For 2019


(English translation below)

Selvom vi er ved at være et stykke inde i året, så tænkte jeg, at dele nogle af de mål, jeg har sat mig for, at opnå eller arbejde hen imod i 2019. Gør I også det? Altså sætter jer mål for det nye år. Før i tiden, har jeg ikke gjort mig særligt meget i den slags, men jeg har fundet ud af, at det virker ekstremt godt for mig at sætte årlige mål. Det er et mega godt redskab for effektivitet og for at skabe et overblik over ting, som skal nås. Lidt som en årlig slagplan.

-Mit første mål på listen er fortsat selvudvikling. Jeg har skrevet lidt om det før, hvordan mit 2018, var fuld af fokus på at udvikle og blive klogere på mig selv. Jeg ser det som utrolig vigtigt, at værne og gøre gode ting for sig selv. Det er en forudsætning, for at jeg kan være noget for andre og for at jeg opnå alle de mål jeg har på min liste og i livet generelt. En god grobund er alt afgørende.

-Jeg arbejder på et spændende kreativt projekt, som jeg gerne vil udvikle på og forhåbentlig gøre til virkelighed i løbet af 2019. Forhåbentlig kan jeg snart dele mere omkring det hele.

-Til et lidt mindre ønske, så vil jeg gerne ud at rejse i år. De sidste par år er det ikke blevet til andet, end turer til Danmark og forskellige stater tæt på New York, hvilket også er skønt. Jeg trænger dog til noget sol og palmesus! Jeg tænker måske Californien, Mexico, Bahamas eller Miami. Alle destinationer, som er forholdvis eksotiske for mit danske jeg, men som er okay nemme at rejse til fra NYC. Har I andre rejsemålsidéer?

-Mit sidste punkt er, at udvide mit netværk både professionelt og privat her i New York. Flere mennesker i mit liv som jeg kan hygge med, efter arbejde eller i weekenden. På den professionelle front, vil jeg gerne, lære flere kreative og iværksættere at kende, som jeg kan tale og dele business idéer med.

Der er rigeligt at tage fat på i mit 2019, men det er kun en god ting og jeg er så spændt og ivrig efter at komme igang. Har I sat jer mål for dette år?

Translation:

Although we are well into the year, I thought I would share some of the goals I want to achieve, or work towards in 2019. Do you also do that – set goals for the new year? Years back, I didn’t really set goals like that, but I’ve found that it is so good for me, to set annual goals. It is such a good tool for efficiency and for creating an overview of my plans and ideas. A bit like an annual “battle plan”.

-My first goal on the list is to continue self-development. I’ve written a little about it before, how my 2018, was full of focus on developing and becoming wiser on myself. I see it as incredibly important to cherish and do good things for yourself. When I’m kind to myself, I can be kind to others. Also self-care is a prerequisite for me to achieve all the goals I have on my list and in life in general.

-I’m working on an exciting creative project, that I would like to develop more and hopefully make a reality during this year. Hopefully I can share more about it all soon.

-On to a smaller wish, I would like to travel more this year. The last couple of years I’ve only been taking trips to Denmark and various states close to New York, which is wonderful. However, I need some sun and palm trees! I’m thinking of California, Mexico, the Bahamas or Miami. All destinations that are relatively exotic for my Danish self, but that are pretty easy to travel to from NYC. Do you have other travel destination ideas?

-My last goal is to expand my network, both professionally and on a private level, in New York. More people in my life that I can hang out with after work or on weekends. On the professional front, I would like to get to know more creatives and entrepreneurs, with whom I can talk business ideas.

There is plenty for me to work on in 2019, but that’s just a good thing, and I’m so excited and eager to get started. Have you set goals for this year?

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *